Banner-header-2019-NL.png

PRIVACYVERKLARING
 
  
Registratie van persoonsgegevens
De Stichting Nationale Taptoe (SNT) legt in haar administratie persoonsgegevens van de volgende personen vast:
* Personen die bij SNT een of meer kaarten voor een voorstelling van de Nationale Taptoe bestellen .
* Personen die iets bestellen in de webshop van SNT.
 
Waarom registreert SNT persoonsgegevens?
Van personen die kaarten voor een voorstelling bestellen worden de persoonsgegevens opgenomen in een klantenbestand om:
- de kaarten te kunnen toesturen,
- de betaling te kunnen incasseren,
- in geval van onduidelijkheid of specifieke verzoeken contact met hen te kunnen opnemen
-  bij eventuele problemen te kunnen nagaan wie wanneer welke kaarten heeft besteld en wanneer deze zijn toegestuurd en naar welk adres,
- om nadere informatie te kunnen toesturen (bijvoorbeeld een folder met bestelkaart voor een volgende editie van de Nationale Taptoe of een nieuwsbrief).

Van personen die iets uit de webshop bestellen worden de persoonsgegevens geregistreerd om
- de bestelling te kunnen toesturen,
- de betaling te kunnen controleren,
- in geval van onduidelijkheid of specifieke verzoeken contact met hen te kunnen opnemen,
- bij eventuele problemen te kunnen nagaan wie wanneer een bestelling heeft gedaan en wanneer deze is  toegestuurd en naar welk adres,
- in geval van mogelijke fraude onderzoek mogelijk te maken.
 
Welke persoonsgegevens registreert SNT?
Van de klanten die een of meer kaarten voor een voorstelling bestellen worden geregistreerd:
naam, voorletters, adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, en – indien niet Nederland- het land), een of meer telefoonnummers (vast en/of mobiel), een of meer e-mail adressen (privé en/of zakelijk) en het bankrekeningnummer.
 
 
Van personen die iets uit de webshop bestellen worden geregistreerd:
naam, voorletters, adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats en – indien niet Nederland – het land), een of meer telefoonnummers (vast en/of mobiel),  een of meer e-mail adressen (privé en/of zakelijk), het bankrekeningnummer en het IP-adres.
 
Hoe verkrijgt SNT de persoonsgegevens?
Alle hiervoor genoemde persoonsgegevens verkrijgt SNT uitsluitend doordat de betrokken persoon deze aan SNT verstrekt.
De klanten die een of meer kaarten voor een voorstelling bestellen vullen hun persoonsgegevens in op een door SNT toegezonden bestelkaart of – bij bestelling online – op een daarvoor bestemd formulier dat zij online insturen.
Personen die iets uit de webshop bestellen vullen hun persoonsgegevens in op het online-formulier dat zij insturen, het ip-adres wordt automatisch verkregen.
 
Waar worden de persoonsgegevens bewaard en wie heeft toegang?
De persoonsgegevens worden geregistreerd in bestanden die worden beheerd door de Office-Manager van het Bureau van de Nationale Taptoe, dat zich bevindt op het terrein van de Van Brederode-kazerne te Vught.
Toegang tot deze bestanden hebben uitsluitend de Office-Manager en een administratief medewerkster die op het Bureau werkzaam zijn.
Deze bestanden en de back-ups daarvan zijn ondergebracht op servers van erkende hostingbedrijven met de meest actuele beveiligingsmaatregelen.
 
Hoe gaat SNT met de persoonsgegevens om?
De persoonsgegevens van de diverse hierboven genoemde personen worden uitsluitend gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden..
SNT verstrekt deze gegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling verplicht is..
Voor zover de externe accountant in het kader van zijn opdracht tot controle van de jaarrekening inzage in bepaalde persoonsgegevens verlangt, worden deze aan hem verstrekt.
 
 
Hoe lang bewaart SNT de persoonsgegevens?
Van personen die een of meer kaarten voor een voorstelling bestellen wordt bij het doen van de bestelling uitdrukkelijk gevraagd of zij toestemming geven voor het opnemen van hun persoonsgegevens in het klantenbestand van SNT. Geven zij die toestemming uitdrukkelijk dan worden hun persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaard, totdat zij hun toestemming intrekken.
Geven zij geen toestemming voor opname in het klantenbestand, dan worden hun persoonsgegevens (die daarin noodzakelijkerwijs tijdelijk worden opgenomen voor het afronden van de bestelling) na afloop van de editie van de Nationale Taptoe waarvoor zij kaarten hebben besteld uit het bestand verwijderd. Dit gebeurt jaarlijks in oktober.  Deze tijdelijke opname in het bestand tot en met de Taptoe-periode is noodzakelijk om tijdens de Nationale Taptoe eventuele onduidelijkheden of gebleken fouten te kunnen oplossen.
De persoonsgegevens van personen die iets in de webshop hebben besteld worden bewaard totdat de webshop bezoeker zijn account verwijdert of een verzoek indient om zijn/haar account te verwijderen.
 
Welke recht heeft u?
Iedere persoon waarvan persoonsgegevens door SNT zijn geregistreerd heeft te allen tijde het recht om met betrekking tot al zijn gegevens of bepaalde gegevens:
- te verzoeken om een afschrift van de gegevens, zoals deze bij SNT staan geregistreerd.
- te verzoeken om correcties, wijzigingen of aanvullingen aan te brengen.
- te verzoeken om nadere informatie over de wijze van registratie en beveiliging
- te verzoeken om deze te verwijderen (tenzij bij het voortduren van de relatie de registratie door SNT noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
- te verzoeken om zijn persoonsgegevens aan een door hem aan te wijzen instantie of persoon te verstrekken.
Een verzoek, of vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u indienen per e-mail aan info@nationaletaptoe.nl  t.a.v. de Office-Manager, Mw. Francis Hartsuijker-van der Leest.
Hebt u een klacht over de wijze waarop SNT met uw persoonsgegevens is omgegaan of over het niet behoorlijk reageren op uw verzoek door SNT, dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl